Kampanjetilbod før 1. desember

Ved å kjøpe års eller sesongkort før 1. desember får du kampanjepris.
I år håpar med å være tidlig klar med snoen. I desse dagar jobbar vi med installasjon av snoproduksjonsutstyr for å sikre oss ein tidlig sesongstart.

OBS: Du får opp rabattmogleigheitane etter at du har valt sesong eller årskort. Merk deg og at om du er betalande medlem av eit av eigarlaga er årskortet berre kr 100 dyrare enn eit sesongkort.

 

Parkeringsavgift:
Vegen frå Herre og Skutle til skisenteret vert driven av Voss ski- og tursenter. For å dekke kostnadene med vedlikehald og brøyting betaler ein parkeringsavgift. Eit eventuelt overskot vert brukt til å preparere løyper. Anlegget vert dreve på dugnad av eigarlaga, Bjørgum IL, IL Vargar, IL Viljar, IL Ørnar, Voss IL og Voss Skiskyttarlag.

Informasjon:
Har du spørsmål om veg og parkeringsavgifta til Voss ski- og tursenter kan du ringa oss på 56510252. Meir info påwww.skivoss.no.

Om du ikkje vil nytta denne nettsida til å tinga sesong og årskort, kan du tinga på telefon.

Krav om oblat:
Alle som parkerer i anlegget må ha eit gyldig oblat. Når du kjøper eit sesong- eller årskort her får du eit oblat på e-post. Dette må skrivast ut og oppbevarast synleg i frontruta.

Dagskort
kr. 100
Dagskort kan kjøpast her, eller ved kontant betaling ved bomstasjonen på Skutle og Herre.

Sesongkort
kr. 1300 Sommersesongen 1/5 – 31/10
kr. 1300 Vintersesongen 1/11 – 30/4

Rabatt: kr.   200
Det vert gjeve rabatt til betalande medlemmar av eigarlaga og tilsette hjå hovudsponsorane til Voss ski- og tursenter.

Årskort
kr. 1700 Sesongenkortet varar frå 1/11 – 31/10

Rabatt: kr.   400
Det vert gjeve rabatt til betalande medlemmar av eigarlaga og tilsette hjå hovudsponsorane til Voss ski- og tursenter.

Har du spørsmål kontakt oss på:
56510252, post@skivoss.no

 

 

 

 

VILKÅR FOR PRIVAT VEG OG PARKERINGSREGULERING I VOSS SKI- OG TURSENTER

 

DEL I. FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER:

 

§ 1 Undersøkelsesplikt

 

Fører plikter å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende standardvilkår for veg og parkering.

 

§ 2 Oppstilling

 

Motorvognen skal plasseres som på opparbeidete parkeringsplasser. Parkeringen må være aktsom, slik at den ikke hindrer øvrig trafikk. Med ”motorvogn” menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn.

 

§ 3 Betaling

 

Det er betalingsplikt fra fører passerer skiltet BOMVEG på Skutle og Herre.

 

Betaling/registrering skal skje ved i henhold til prosedyren som fremgår av oppslag ved kasse på Skutle og Herre, samt på www.skivoss.no. Dersom betaling ikke kan skje på grunn av og det

 

finnes alternativ funksjonell betaling i umiddelbar nærhet, plikter fører å opplyse om feilen,

 

tidspunkt for feilen og eventuelt oppgitt referansenummer på egen lapp som plasseres godt synlig etter regelen i § 4, eller varsle Voss ski- og tursenter på telefon 913 75 005.

 

§ 4 Dokumentasjon

 

Eventuelt veg/parkeringsbevis eller kvittering/billett for betalt avgift/registrering, skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres kvittering på et annet godt synlig sted.

 

§ 5 Forflytningshemmede

 

Fører med offentlig utstedt parkeringstillatelse for forflytningshemmede plikter å følge

 

vilkårene for parkering, herunder betalingsplikten, så sant annet ikke er særskilt opplyst. Kun

 

motorvogner som har slik veg og parkeringstillatelse plassert etter regelen i § 4, første avsnitt, kan parkere på oppmerkede plasser reservert for forflytningshemmede, dersom slike finnes.

 

DEL II SANKSJONSMIDLER

 

§ 6 Kontrollavgift – fjerning

 

Parkering i strid med § 1-5 kan resultere i kontrollavgift på kr. 500 og/eller at motorvognen fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne

 

motorvognen, med mindre dette vil medføre vesentlig ulempe.

 

DEL III PARKERINGSSELSKAPETS PLIKTER

 

§ 7 Parkeringsoperatørens plikter – førers rettigheter

 

Voss ski- og tursenter plikter å utøve parkeringsvirksomheten i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse.